Spoedlevering mogelijk
Vakkundige montage
Ontwerpservice
Vaste contactpersoon

Algemene voorwaarden

Voorwaarden
Spandoekkerij
Wethouder Timmermanstraat 7a
7951 SH, Staphorst

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van koop en verkoop en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of van huur en verhuur van Spandoekkerij.nl gevestigd te Staphorst.
2 De koper c.q. huurder c.q. opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
3 Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
4 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
5 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen c.q. vervolgopdrachten.
Indien Spandoekkerij.nl deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Spandoekkerij.nl hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten
1 De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Spandoekkerij.nl gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Spandoekkerij.nl uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2 Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Spandoekkerij.nl een opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is Spandoekkerij.nl eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
3 Spandoekkerij.nl is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Spandoekkerij.nl – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
4 Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst bind Spandoekkerij.nl eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.
5 Wil de klant de met Spandoekkerij gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij Reclamekanon een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door Reclamekanon schriftelijk is bevestigd.
De klant kan niet meer annuleren nadat Reclamekanon aan de klant de statusvermelding “Productiebevestiging” heeft gestuurd.
Na annulering brengt Reclamekanon bij de klant altijd een bedrag van € 39,- wegens kosten in rekening en de werkelijke tot dan gemaakte kosten indien die meer dan € 39,- belopen.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen
1 Alle aanbiedingen c.q. offertes van Spandoekkerij.nl zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Spandoekkerij.nl het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2 De in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, montagekosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Spandoekkerij.nl niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4 Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Spandoekkerij.nl gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
5 Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
6 Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Spandoekkerij.nl zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
7 De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven eigendom van Spandoekkerij.nl en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Spandoekkerij.nl te worden geretourneerd.
8 Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Spandoekkerij.nl (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen of prijswijzigingen bij de door Spandoekkerij.nl ingeschakelde derden of toeleveranciers e.d., is Spandoekkerij.nl gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
9 Wij werken standaard met een betaling op voorhand, bij order boven de € 4500,00 werken wij met een vooruitbetaling van ten minste 70% van de hoofdsom.

Artikel 4: Inschakeling derden
1 Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Spandoekkerij.nl het recht bepaalde leveringen of werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Spandoekkerij.nl.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij
1 De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) en bescheiden, tijdig op de door Spandoekkerij.nl gewenste wijze aan Spandoekkerij.nl ter beschikking stelt; b. eventuele door de wederpartij aan Spandoekkerij.nl verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten; c. Spandoekkerij.nl op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen; d. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Spandoekkerij.nl hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst; e. de werklocatie in zodanige staat is dat Spandoekkerij.nl ongehinderd zijn werkzaamheden kan verrichten c.q. voortzetten; f. Spandoekkerij.nl tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen; g. Spandoekkerij.nl op de werklocatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij; h. (tenzij anders overeengekomen) op de werklocatie de benodigde hoogwerkers en/of andere apparaten c.q. machines die voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig zijn, aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor Spandoekkerij.nl kosten zijn verbonden; i. Spandoekkerij.nl vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij de werklocatie; j. op de betreffende locatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval; k. er op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, materialen e.d. van Spandoekkerij.nl opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden; l. op de werklocatie de door Spandoekkerij.nl en/of door haar ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden; m. Spandoekkerij.nl vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. op de werklocatie.
2 De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens juist en volledig zijn en vrijwaart Spandoekkerij.nl voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
3 Alle door Spandoekkerij.nl geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden doorverkocht in de originele van Spandoekkerij.nl of diens toeleverancier afkomstige verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en dient beschadiging te voorkomen.
4 De wederpartij is verplicht de eventueel door Spandoekkerij.nl c.q. diens toeleverancier vastgestelde verkoopprijs of minimum verkoopprijs bij zijn afnemers in rekening te brengen, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk en volledig opeisbare boete van € 500,00 per overtreding. Een en ander onverminderd het recht van Spandoekkerij.nl om volledige schadevergoeding te vorderen.
5 Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Spandoekkerij.nl gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/ of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
6 Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Spandoekkerij.nl nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Spandoekkerij.nl om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 6: Vertrouwelijke informatie
1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van c.q. over de wederpartij hebben verkregen en waarvan de andere partij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft c.q. waarvan zij weten dan wel redelijkerwijs kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Partijen zullen deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2 Partijen zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat¬regelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staan er voor in dat hun werknemers c.q. andere personen die onder hun verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
3 De geheimhoudingsplicht geldt niet indien partijen als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kunnen beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers c.q. andere personen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.
4 Het is Spandoekkerij.nl te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden c.q. leveringen en de hierbij gebruikte c.q. ontwikkelde methodes e.d. te hergebruiken, mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen
1 Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Spandoekkerij.nl haar (op)leveringsverplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
2 Spandoekkerij.nl is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk c.q. periodiek kan worden gefactureerd.
3 Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van Spandoekkerij.nl verlaten of het moment waarop Spandoekkerij.nl aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
4 Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Spandoekkerij.nl te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Spandoekkerij.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending c.q. het transport.
5 Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten en/ of de bestelde zaken aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is Spandoekkerij.nl gerechtigd de zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij Spandoekkerij.nl uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij Spandoekkerij.nl binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten en/of de zaken alsnog te leveren c.q. dient de wederpartij de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.
6 Indien de wederpartij na verloop van de in lid 5 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Spandoekkerij.nl heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken en/of materialen aan derden te verkopen. Een en ander, zonder dat hieruit voor Spandoekkerij.nl een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
7 Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.
8 Spandoekkerij.nl kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken c.q. de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat zij alle daarvoor noodzakelijke gegevens en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, worden de leveringstermijnen naar evenredigheid verlengd.

Artikel 8: Emballage
1 Indien de zaken door Spandoekkerij.nl worden geleverd in emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft de emballage eigendom van Spandoekkerij.nl. Deze emballage mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.
2 Spandoekkerij.nl is gerechtigd voor deze emballage een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen. Ingeval de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor overeengekomen termijn, is Spandoekkerij.nl verplicht deze emballage terug te nemen en zal Spandoekkerij.nl de in rekening gebrachte vergoeding aan de wederpartij restitueren.
3 Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.
4 Indien de in lid 3 van dit artikel bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, is Spandoekkerij.nl gerechtigd de emballage niet terug te nemen. Spandoekkerij.nl kan de emballage dan tegen kostprijs, verminderd met de door de wederpartij betaalde vergoeding, bij de wederpartij in rekening brengen.
5 Indien emballage bedoeld is om slechts één maal te gebruiken, hoeft Spandoekkerij.nl de emballage niet terug te nemen en is zij gerechtigd deze emballage bij de wederpartij achter te laten. Eventuele kosten voor het afvoeren van deze emballage zijn alsdan voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9: Klachten en retourzendingen
1 De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen schriftelijk te melden binnen 48 uur na levering.
2 Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Spandoekkerij.nl te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 6 Maanden na levering.Dit geld niet voor vlagen en banieren.
3 Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
4 Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Spandoekkerij.nl is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
5 Bestelde zaken worden in de bij Spandoekkerij.nl voorradige (groothandels)verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Spandoekkerij.nl. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
6 Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
7 De wederpartij dient Spandoekkerij.nl in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Spandoekkerij.nl te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaak noodzakelijk, is of indien het noodzakelijk is dat Spandoekkerij.nl ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
8 In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Spandoekkerij.nl te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
9 Geen klachten